Yritysverotus Suomessa

Yrityksen verotukseen vaikuttaa yhtiömuoto. Veron suuruuteen vaikuttaa sekä yrityksen voitollisen tuloksen määrä että yrityksen nettovarallisuus. Jos yritys on tappiollinen, tappio siirtyy vähennettäväksi tulevien tilikausien voitosta. Kun tappiot on vähennetty, mahdollisesta jäljelle jääneestä voitosta vähennetään verot. Yrityksen nettovarallisuus puolestaan lasketaan vähentämällä varoista yrityksen velat. Vasta palkkojen maksamisen jälkeen voitollinen yritys joutuu verotuksen kohteeksi.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulot jaetaan verotettaessa pääomatuloihin ja ansiotuloihin. Pääomatulojen osuuteen vaikuttaa toiminimen nettovarallisuus. Nettovarallisuuden määrään kuuluu myös 30 % yrityksen verovuoden aikana maksetuista palkoista. Pääomatulojen määrä on 20 % yrityksen nettovarallisuudesta. Lopun osan verotus suoritetaan ansiotuloverotuksena. Nettovarallisuus on aina verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuus. Tulon verotusta pääomatuloina voi myös vaatia tietyiltä osin, joten kannattaa keskustella esimerkiksi tilitoimiston kanssa, milloin näin olisi hyvä toimia. Esimerkiksi jos yrityksen tulos on pieni ja yrittäjällä ei ole muita ansiotuloja. Pääomatuloprosentti on usein nimittäin alhaisempi kuin ansiotuloprosentti.

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö ovat elinkeinoyhtymiä, joita verotettaessa tulos ja nettovarallisuus jaetaan yhtiömiesten kesken. Jokaista yhtiömiestä verotetaan tämän jälkeen samoin kuin yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Poikkeuksena on kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jonka korvausta verotetaan pääomatulona. Jos äänetön yhtiömies ei saa korvausta toiminnastaan, häntä ei veroteta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiöillä on kiinteän suuruinen yhteisövero, jonka suuruus on vuonna 2017 20 %. Osakeyhtiö voi jakaa varojaan osinkoina omistajilleen ja osakkaiden osingot verotetaan heidän henkilökohtaisessa verotuksessaan. Verotukseen vaikuttaa, onko osinko peräisin julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä eli listatusta yhtiöstä vai osakeyhtiöstä, jota ei ole listattu. Listatusta yhtiöstä saatu osinko verotetaan veronalaisena pääomatulona. Jos kyse on listaamattomasta yhtiöstä, verotukseen vaikuttaa se, jaetaanko osinkona yli vai alle 8 % osakkeen tuotosta laskettuna sen matemaattiselle arvolle. Jos jaetaan enintään 8 %, verotetaan 25 % osingosta pääomatulona ja 75 % verottomana tulona aina 150 000 euroon asti. Jos osingon suuruus on yli 150 000, 85 % siitä on veronalaista pääomatuloa ja loppu verotonta. Summa on osakaskohtainen ja siihen sisältyvät kaikki listaamattomien yhtiöiden osingot, joka osakas on verovuonna saanut.

 

https://yrityssuomi.fi/yritysverotus

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yritysverotus_Suomessa